Nahoru

Smluvní podmínky inzerce

Tyto smluvní podmínky inzerce na serveru Autocar24.cz (dále jen „podmínky“) upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při poskytování a využívání služeb na serveru Autocar24.cz. 

Provozovatelem serveru Autocar24.cz (dále jen „server“) a poskytovatelem služeb je společnost ORBANEX s.r.o., se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00, IČ: 03214052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 228777, (dále jen "provozovatel").

Službou se rozumí online auto-moto inzertní služby, které provozovatel poskytuje v souvislosti se zprostředkováním nabídky a poptávky zboží a služeb (dále jen „služba“ nebo „služby“) mezi uživateli.

Uživatelem (dále jen „uživatel“) serveru je každá fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje na server a využívá služby poskytované provozovatelem na serveru.

Soukromým inzerentem (dále jen „soukromý inzerent“) je fyzická osoba prodávající svůj soukromý majetek. V případě jednorázové inzerce je považována za soukromou inzerci také inzerce fyzické nebo právnické osoby, které prodávají majetek firmy, a u které není prodej vozidel a příslušenství předmětem obchodní činnosti.

Firemním inzerentem je každá fyzická nebo právnická osoba využívající inzerci k prodeji zboží, které je předmětem její obchodní činnosti. Podmínky firemní inzerce jsou zvlášť upraveny ve Smluvních podmínkách pro firemní inzerci

Kupujícím (dále jen „kupující“) je každá fyzická nebo právnická osoba využívající server k vyhledávání inzerátů a koupi zboží včetně použití služeb, jako např. kontaktování soukromých a firemních inzerentů.

Podmínky používání Serveru

Provozovatel plní pouze funkci zprostředkovatele mezi stranami nabídky a poptávky. Provozovatel prostřednictví vytvořeného technologického zázemí a komunikačních prostředků zprostředkovává uživatelům možnost nabízet na prodej zboží zařazené do jednotlivých auto-moto kategorií a možnost kupovat toto zboží dalšími uživateli. K uzavření obchodu a převodu vlastnického práva dochází mezi uživateli serveru. Veškerou odpovědnost za řádné plnění obchodních případů a případné reklamace nesou uživatelé mezi sebou. 

Provozovatel není odpovědný za obsah inzerátů, ani za vzájemné závazky uživatelů, které vzniknou nebo vznikly na základě prodeje inzerovaného zboží.

Soukromá inzerce podaná soukromým inzerentem je bezplatná. Počet přidaných inzerátů je omezen na maximálně 1 podaný inzerát pro každou kategorii: osobní, užitkové, nákladní, motocykly, obytné, autobusy, přívěsy a stroje. V kategoriích Příslušenství a Náhradní díly je omezen počet inzerátů na maximálně 10 podaných inzerátů pro každou kategorii jedním soukromým inzerentem.

Inzerce nad limit povolených inzerátů je zpoplatněna a podmínky takové inzerce jsou upraveny ve Smluvních podmínkách pro firemní inzerci.

Registrace uživatele a přidání inzerátu

Využívání služeb serveru je podmíněné registrací uživatele. Uživatel se může registrovat před podáním inzerátu nebo automaticky podáním inzerátu. Registrovaný uživatel může po přihlášení do svého účtu přidávat, editovat nebo mazat inzeráty a využívat další služby serveru. Neregistrovaný uživatel nemůže přidávat inzeráty a nemůže využívat další služby serveru.

Uživatel svou registrací v systému serveru dává souhlas k uveřejnění vlastních kontaktů, jako jsou jméno, tel. číslo, e-mail, okres, případně další údaje.

Uživatel je zodpovědný za bezpečné uchování svých přihlašovacích a registračních údajů. Uživatel je odpovědný za veškeré aktivity vykonané prostřednictvím svého účtu.

Uživatel se zavazuje kontaktovat provozovatele ihned po zjištění neautorizovaného použití svého účtu a svých údajů. 

Uživatel se zavazuje své kontaktní údaje poskytovat pravdivé, přesné a aktuální po celou dobu užívání služeb serveru. V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo smazat inzeráty uživatele, a to bez nutnosti oznámení této skutečnosti uživateli. V případě zadání nepravdivých kontaktních údajů uživatelem může být účet uživatele zablokován, případně úplně zrušen. 

Uživatel plně zodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů včetně textů a fotografií. Uživatel je povinen zabezpečit, aby obsah inzerátu byl v souladu s právem České republiky. 

Uživatel je povinen upravit obsah inzerátu tak, aby nezasahoval do práv jiných uživatelů a žádným způsobem neznevažoval jejich dobré jméno. 

Uživatel nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje, ani zamlčet údaje o vlastnostech inzerovaného zboží nebo o dodacích podmínkách.  

Uživatel nesmí zveřejnit několikrát stejný inzerát, pokud je původní inzerát stále platný.

Uživatel nesmí inzerovat své služby nebo podnikatelskou činnost.

Provozovatel je oprávněn smazat inzerát uživatele v případě, kdy mu uživatel nedokáže prokázat svou identitu nebo vlastnický vztah k inzerovanému zboží. Provozovatel je oprávněn smazat inzerát uživatele bez upozornění.

Uživatel se zavazuje, že jeho činnost na serveru a jím přidávané inzeráty budou v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel není oprávněn využívat služeb serveru k jakýmkoliv účelům odporujícím zákonům nebo těmto podmínkám. Uživatel nesmí využívat služeb serveru způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit nebo zhoršit funkce serveru provozovatele nebo jeho partnerů. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem usilovat o snahu získat a ani se pokoušet o získání jakýchkoliv materiálů nebo informací týkajících se služeb serveru, které nejsou veřejně přístupné nebo přímo poskytnuté prostřednictvím provozovatele.

Inzerát se vkládá na server v menu + Inzerát. Na stránce přidat inzerát (+ Inzerát) je formulář pro přidání inzerátu, kde je potřeba zadat všechny povinné položky. K inzerátu je nutné přidat minimálně 5 fotografií.

Platnost inzerátu je omezena na 30 dnů. Poté bude inzerát deaktivován. Platnost inzerátu lze opakovaně prodloužit vždy o dalších 30 dnů aktivací inzerátu. O deaktivaci inzerátu bude uživatel informován e-mailem.  

Vložené inzeráty můžou procházet kontrolou administrátora, který kontroluje dodržování podmínek inzerce. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na odstranění inzerátu který bude v rozporu se zákony České republiky, dobrými mravy nebo byl jinak nevhodný pro zveřejnění na serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo zabránit přístupu uživateli, který poruší zákony a dobré mravy. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit zařazení inzerátu do kategorie, která je vhodnější pro daný inzerát, a to bez oznámení změny uživateli. V případě odstranění inzerátu provozovatelem z důvodu rozporu s podmínkami inzerce, bude považováno konání uživatele za porušení povinností. V takovém případě se poskytnutá služba považuje za ukončenou. 

Na serveru je zakázáno inzerovat:
a) Inzeráty, které porušují zákony ČR (prodej servisních knížek, manipulace s najetými km, apod.). Takové případy budou nahlášeny policii ČR.
b) Inzeráty s nabídkou služeb nebo činností, které jsou předmětem výdělečné činnosti.
c) Inzeráty na koupi zboží
d) Nadměrné množství zboží v jednom inzerátu
e) Chip tuning, powerboxy, značky, apod.
f) Pohonné hmoty
g) Duplicitní obsah, to znamená inzerovat stejné zboží ve více kategoriích nebo regionech.
h) Všeobecné nabídky, například autodíly na všechny značky, apod.
i) Inzeráty s nereálnou cenou nebo inzeráty zboží, které není aktuálně reálně v nabídce.
j) Vkládat do názvu nebo textu inzerátu kontaktní údaje nebo speciální znaky (@*#$%^&!?).
k) Přidávat fotografie, které obsahují text nebo různé grafické prvky a přidávat orámované nebo jinak zvýrazněné fotografie

Uživatel souhlasí, že provozovatel může jeho uživatelský účet kdykoliv v souladu s podmínkami zrušit, a to i bez předchozího upozornění v případě porušení zákonů a právních norem ČR nebo porušením těchto podmínek nebo absencí aktivity uživatelského účtu po registraci (při nepoužití uživatelského účtu po dobu 60 dnů od registrace) nebo na vlastní žádost uživatele nebo z důvodu poškozování provozovatele, případně jiného uživatele.

Uživatel si je vědom toho, že využívá služby serveru výhradně na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za chování uživatelů, ani za způsob, jakým služby serveru využívají.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s používáním služeb serveru. 

Provozovatel neodpovídá za škody, které by vznikly uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Provozovatel má právo měnit, inovovat nebo jinak modifikovat služby serveru bez předchozího upozornění uživatelů i bez jejich souhlasu v případě, že taková změna není porušením těchto podmínek.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit ustanovení těchto podmínek z technických důvodů, legislativních změn nebo i z důvodu rozšíření nebo jiné změny poskytovaných služeb nebo z důvodu potřeb provozovatele. V případě, že dojde ke změně podmínek, uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze podmínek.  

Smluvní podmínky inzerce jsou platné od 17.12.2020