Nahoru

Smluvní podmínky pro firemní inzerci

1. Úvodní ustanovení
1.1. Provozovatelem internetových serverů Autocar24.cz na adrese www.autocar24.cz a Autanet.cz na adrese www.autanet.cz je společnost ORBANEX s.r.o., se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00, IČ: 03214052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 228777, (dále jen "provozovatel"). 
1.2. Provozovatel je oprávněn poskytovat uživatelům přístup do systému administrace (dále jen „administrace“) k zadávání inzerátů nabídky auto-moto zboží a příslušenství (dále jen „inzerce“) na výše uvedených serverech. 
1.3. Objednavatelem placené inzerce (dále jen "objednavatel") je fyzická nebo právnická osoba, objednávající inzerci na serverech Autocar24.cz a Autanet.cz. 
1.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku objednavatele, pokud odporuje provozovateli nebo je v rozporu s těmito smluvními podmínkami. 

2. Objednávka a platnost inzerce
2.1. Objednavatel uzavře s provozovatelem objednávku inzerce e-mailem nebo telefonicky.
2.2. Doba, na kterou je možné inzerci objednat je minimálně 3 měsíce a maximálně 1 rok. Po uplynutí objednané doby lze inzerci prodloužit novou objednávkou.
2.3. Provozovatel zveřejní inzerci objednavatele na serveru Autanet.cz do 3 pracovních dnů od sjednání objednávky a na Autocar24.cz (zkušební režim do 31.3.2021).

3. Platební podmínky a uzavření smlouvy
3.1. Inzerce je zpoplatněna dle platného ceníku. Na základě uzavřené objednávky a zveřejněné inzerce uhradí objednavatel provozovateli částku dle objednané inzerce do 5 dnů od zveřejnění inzerce bankovním převodem na účet provozovatele.
3.2. Provozovatel se zavazuje vystavit nejpozději do 7 dnů fakturu - daňový doklad na uhrazenou inzerci a zaslat ji e-mailem objednavateli.
3.3. Připsáním platby za inzerci je uzavřena smlouva o inzerci na serverech Autocar24.cz a Autanet.cz mezi provozovatelem a objednavatelem. Provozovatel se tím zavazuje poskytovat inzerci dle těchto smluvních podmínek a objednavatel se zavazuje inzerci přijmout na celou dobu, na kterou byla inzerce sjednána.
3.4. Pokud objednavatel částku za objednanou inzerci neuhradí v termínu splatnosti, smlouva o inzerci nebude uzavřena a inzerce bude provozovatelem pozastavena. Po uhrazení částky za inzerci bude inzerce obnovena, avšak nebude prodloužena o dobu, po kterou byla pozastavena. V případě prodlení úhrady delším než 15 dnů po splatnosti částky za inzerci bude inzerce objednavatele definitivně stornována.

4. Rozsah a obsah inzerce
4.1. Provozovatel vytvoří objednavateli přístup do administrace, která umožňuje vkládat, editovat nebo mazat jednotlivé inzeráty a upravovat firemní profil s kontaktními údaji k inzerátům. 
4.2. Objednavatel obdrží ke svému účtu uživatelské jméno a heslo. Objednavatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám. Objednavatel není oprávněn se pokoušet o neoprávněný přístup nebo o neoprávněnou manipulaci s daty v administraci. V případě neoprávněného jednání je objednavatel odpovědný za případné zneužití administrace nebo za zneužití svého uživatelského jména a hesla.
4.3. Objednavatel je oprávněn zadávat pouze vlastní inzerci. Objednavatel je oprávněn zadávat inzerci pouze zboží, které má aktuálně v nabídce a v případě jejich prodeje takovou inzerci ihned smazat. Pokud provozovatel zjistí, že objednavatel zadává inzerci jiných subjektů, je provozovatel oprávněn veškerou inzerci objednavatele smazat bez náhrady.
4.4. Objednavatel je povinen uvádět v inzerátech reálnou a konečnou prodejní cenu nabízeného zboží. Objednavatel je dále povinen zveřejňovat skutečné fotografie nabízeného zboží. Není přípustné uvádět v inzerátech url odkazy na jiné internetové stránky nebo další nabídku zboží.
4.5. Objednavatel ručí za obsah a pravdivost zveřejněné inzerce a za jejich aktualizaci, pokud dojde ke změně údajů. 
4.6. Objednavatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
4.7. Objednavatel se dále zavazuje, že nebude provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejněné inzerce objednavatelem.
4.8. Veškerá data zadává objednavatel na stránky provozovatele na vlastní náklady a vlastními silami nebo na základě zprostředkovaného importu dat ze smluveného zdroje nebo prostřednictvím administrace, případně jiným dohodnutým způsobem.
4.9. Provozovatel si vyhrazuje právo umístit do inzerátu (karty vozidla) reklamu třetích stran a to pouze na serveru Autanet.cz.
4.10. Tato inzerce není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4.11. Provozovatel není zodpovědný za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě objednavatelem zveřejněných údajů prostřednictvím administrace nebo prostřednictvím jiného zdroje s následným exportem na servery Autocar24.cz a Autanet.cz. 

5. Reklamace
5.1. Pokud objednavatel zjistí nějaké pochybení při inzerci ze strany provozovatele je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Náhradu je povinen uplatnit do 14 dnů od zjištění pochybení.
5.2. Pochybením provozovatele se rozumí přerušení provozu jeho serveru po dobu delší než 6 hodin v průběhu jednoho kalendářního dne. Za pochybení provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti serveru provozovatele.

6. Zpracování osobních údajů
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů na serveru Autocar24.cz.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Smluvní vztah založený mezi provozovatelem a objednavatelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
7.2. Provozovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky změnit. O případných změnách bude informovat objednavatele. Pokud objednavatel nebude souhlasit se změnami podmínek, může ukončit inzerci zasláním výpovědi v emailu. V tomto případě bude objednavateli vrácena poměrná část uhrazené inzerce.
7.3. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 17.12.2020.