Nahoru

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů


Společnost ORBANEX s.r.o., IČO: 03214052, se sídlem Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228777, provozovatel webových stránek www.autocar24.cz, prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností ORBANEX s.r.o. považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Ochrana vašich osobních údajů pro nás vždy byla, je a bude na prvním místě.

Společnost ORBANEX s.r.o. je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) a adaptačního zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, správcem Vašich osobních údajů, tj. zejména shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese info@autocar24.cz. Rádi vám na vaše otázky odpovíme.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Poskytování služeb nebo plnění smlouvy:
• identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČ, DIČ),
• kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo),
• adresní údaje (např. poštovní adresa),
• fakturační údaje (např. číslo bankovního účtu),
• případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě.
Osobní údaje identifikační, kontaktní, adresní a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.  
E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli vytvořit a zaslat přístupy do administračního rozhraní.

Jiné online identifikátory (IP, cookies)
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů. 
Cookies používáme k následujícím účelům:
• fungování webových stránek,
• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče 
Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů. Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci.

Jak zablokovat ukládání cookies?
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
• Internet Explorer: windows.microsoft.com
• Google Chrome: support.google.com
• Mozilla Firefox: support.mozilla.org
• Opera: help.opera.com
• Safari: support.apple.com

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.
Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Práva subjektů údajů
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Doba zpracování osobních údajů
Doba zpracování osobních údajů je po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsou správci povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou subjekt údajů ke zpracování udělil souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 17.12.2020.